Концепція гімназії


 

Сьогодні школа зазнає  істотних  змін.  Освітні моделі минулого не задовольняють запитам  сучасності, тенденціям становлення нового мислення.

Нове мислення вимагає пошуку шляхів до  згоди,  єднання  на основі пріорітету загальних духовних, просторових цінностей,  їх  верховенства над національно-етнічними, класовими, партійними і  груповими цінностями.

Основна суперечність  21  століття  -  різке  відставання  духовно-етичного розвитку від технічного  прогресу  - породження технічної цивілізації. Його захист можливий за умови  подолання суперечності, розвитку гуманітарної свідомості нового мислення, яке організовує практику з природою, культуру  міжособового, міжнаціонального, міжетнічного спілкування.

 

Тому величезна роль відводиться гуманітарній освіті, яка вимагає усвідомлення людиною права на вільний  розвиток її природних сил.

Миколаївська гімназія, метою якої є  виховання  особи, яка достойно і вільно несе в собі все людське, -  може  забезпечити право  вихованця  на  здобуття  освіти, культурної й інтелектуальної людини..

Необхідність створення та існування миколаївської гімназії обумовлена:

- відсутністю в місті учбових  закладів,  що дають  можливість особі вчитися здобувати освіту  і  високо інтелектуального і культурного рівня, вибирати профіль  для  поглибленого вивчення гуманітарних наук і продовжувати навчання у  вищих навчальних закладах;

- виявленими в результаті анкетування учнів і батьків прагненням до отримання середнього освітнього профілю;

- необхідністю створення умов, що забезпечують  формування такої особи;

- необхідністю виявлення подальший розвиток  інтересів і схильностей  дітей, які вчаться.

Можливість створення та існування гуманітарної гімназії підтверджують наступні положення:

- наявність бази Миколаївської гімназії № 2 з поглибленим  вивченням  іноземної мови, яка має  творчий колектив, здатний до  оновлення освіти;

- наявність зв'язків з вузами;

- наявність матеріально-технічної бази, достатньої насамперед для продовження експерименту;

- результативність підготовки учнів для  вступу у вищі навчальні заклади;

- достатньо висока результативність  і  успіхи  в  олімпіадах на рівні міста, області, України;

- наявність досвіду попередньої експериментальної роботи;

- наявність рекомендацій ВУЗів і РОНО управління освіти.

Мета і провідна ідея експерименту полягає устворенні  на базі гімназії № 2 з поглибленим вивченням іноземної мови, вдосконаленні діяльності гімназії, у якій рідна мова й  іноземні (англійська, німецька, французька) виступали б як найважливіший засіб формування людської культури, забезпечує високу науково-теоретичну підготовку обдарованих  і здібних дітей, високо розвинене мовне чуття і логічне мислення.

Головним завданням Миколаївської гімназії є побудова такого середовища, у якому мова (лінгвістичний аспект навчання) була б  системоутворюючим чинником навчально-виховного процесу,  що забезпечувало б інтелектуальний і культурний розвиток що вчаться, розвиток їх творчості, здібностей логічно міркувати, аналізувати, ухвалювати рішення.

Мова людського спілкування - це мова  пізнання; вільне володіння мовою: рідною, іноземними,  мовою  мистецтва, науки, мовами фізичної досконалості - це мета і необхідна умова розвитку всебічно-розвиненої людини.

Ідея вибору дає право на вибір для учнів і вчителі, яке реалізується в навчально-виховному процесі (на рівні змісту методики, вибору, партнера, темпу, складності).

Індивідуалізація забезпечується  розробкою та апробацією авторських програм, системи освоєння  культурних  цінностей,  введенням  спеціалізованих курсів  допрофесійної підготовки, диференційованим підходом до структуризації  навчального матеріалу.

Різнорівневість і профіль  навчання  гарантують  якісне входження гімназії в систему безперервної  вузівської освіти, створюють умови для самовизначення і  самореалізації особистості, формування її соціальної спрямованості.

Ідея відвертості:

Гімназичний світ повинен бути максимально відкритий:

- для  сучасних продуктивних педагогічних ідей;

- для збагачення наявного і створюваного досвіду;

- для залучення фахівців до роботи в школі і  самореалізації вчителів в інших професійних областях;

- для контактів з іншими педагогічними  і  непедагогічними системами;

- для реалізації творчих досягнень учнів.

Ідея захищеності.

Випускник гімназії повинен відчувати себе готовим до  повноцінним творчого життя в нашому складному світі. Гарантією  захищеності буде виступати високий  рівень  гімназичної  освіти, раннє професійне навчання і досвід радісного життя у  відкритому гімназичному світі. При цьому педагогічний колектив має намір створити таку  систему оцінки, яка б ставила добре працюючу людину на належний рівень незалежно від того, - вчитель це або учень.

Основним чинником розвитку гімназії є  високий  професійний потенціал педагогічного колективу, який розділяє і розвиває ідеї гімназійної освіти і виховання. Яскравість і  своєрідність учительського колективу, у свою чергу, є  певним гарантом поваги до особи учня.

Розвиток і самореалізація особи учнів задається  у  зумовленій системі урочної і позакласної діяльності, в основі з'єднання і взаємопроникнення яких лежить мова, естетичні і  культурно-логічні  аспекти  змісту  утворення, що об’єднуються  в гуманітарному мисленні і способах культурної  поведінки в учбовому і соціальному середовищі.

Система навчання організації соціальної  діяльності  дозволяє виходити на діалог різних культур,  формувати  загальне  і особливе, глобальне і національне в різних проявах життя.

Гіпотеза становлення

Умови вдосконалення діяльності гімназії як школи нового типу

Реалізація ідей побудови гімназії гуманітарного типу можливе, за умов:

-         розроблений варіант учбового плану, створені, апробовані спеціальні програми, відповідні задуму гімназійної освіти і  рівню сучасних вимог;

-         розробки і вдосконалення стосовно нових умов концепції учбового плану;

-         створення спеціальних програм і вимог до знань і вмінь учнів, які відповідні до гімназійного навчання і рівня сучасного розвитку;

-         перетворення всієї педагогічної  системи  орієнтованої  на мовний компонент, як системоутворюючийий чинник освіти;

-         створення і вдосконалення соціально-педагогічної служби з метою  психопрофілактіки, діагностики і  корекції  учбової  і  учбовий-експериментальної роботи;

-   розробки навчально-виховних методик, що відповідають ідеям гімназійного навчання, і, в першу чергу, ідеї мови  як виразника людської культури;

- створення умов для усвідомлення і розвитку ідей гімназії всіма членами педколективу;

- розробки відповідної системи оцінки роботи  учня  і вчителя;

- забезпечення широкого зв'язку з іншими педагогічними і  непедагогічними системами, службовцями,  розвитку науково-теоретичної, гуманітарної і загальнокультурної підготовки обдарованих і здібних дітей.

Основні завдання

1. Розробити варіант навчального плану, який  відповідав би вимогам гімназійної освіти.  Адаптувати відповідно до нових умов концепцію учбового плану і на її основі розробляти річні навчальні  плани.

2. Створювати, апробовувати спеціальні програми з урахуванням  ідей гімназії, програми, які  оновлюють і доповнюють базовий  компонент освіти; програми, пов'язані з вибором; програми раннього навчання. Розробити спеціальні програми і вимоги до знань і умінь учнів з урахуванням ідей гімназії. Апробовувати ці програми.

3. Переглянути програми, що є у розпорядженні  педагогічного  колективу, з метою розвитку  в  них  мовного  компоненту культури, внести до них коригування з урахуванням ідей концепції розвитку і діяльності гімназії.

4. Проаналізувати систему природничо-математичної освіти з позиції цілісності  її  входження  в  гуманітарну спрямованість гімназійного утворення орієнтації на досягнення мети експерименту і виконання головного завдання гімназії.

5.  Проаналізувати систему гуманітарного виховання, що склалася, з погляду її спрямованості на досягнення мети експерименту і виконання головного завдання гімназії

6. Розробити положення про основні вимоги до проведення уроку, до письмової і усної відповідей гімназистів з позицій ведучій ідей і головного завдання гімназії. Організувати роботу педколективу на виконання вимог цього положення.

7. Створити  та  удосконалювати соціально-медико-психологічну службу для діагностики і коригування в навчальному процесі.

8. Розробити систему вимог для  тих, хто вступає до  гімназії,  і модель-замовлення випускника.

9. Забезпечити систему заходів щодо адаптації дітей, що навчаються в гімназії.

10. Реорганізувати систему позакласної роботи,  розширити  сферу діяльності навчального  закладу в другій половині  дня,  забезпечити цілісність усіх педагогічних зусиль учасників навчально-виховного процесу.

11. Розробити методики діагностики  і  корекції становлення гімназії.

12. Створити навчально-методичний комплекс,  який сприяв би розвитку особистісно-творчого потенціалу.

13. Розширити і відпрацювати нові зв'язки школи з  педагогічними і непедагогічними колективами.

14. Розробити адекватну цілям  експерименту  систему  оцінки праці вчителя й учня.

Для вирішення цілей і завдань гімназії створити творчі об'єднання вчителів, які постійно діють,

15. Забезпечити матеріальні і фінансові умови  для  реалізації ідей гімназії за рахунок розширення  діяльності  шкільного колективу.

Очікувані результати

У результаті реалізації основних ідей  роботи гімназії   і  вирішення завданьвипускники гімназії зможуть отримати підвищений рівень  освіти в галузяхсоціальних, гуманітарних, природничо-математичних наук і володітимуть високим  рівнем  лінгвістичного розвитку, вираженого в уміннях:

- комунікативного характеру: вільне володіння діалогічною і монологічною мовою різного стилю на рідною та  іноземною мовами;

- інформаційного характеру (робота з різними джерелами інформації: науковими, художніми, комп'ютером);

- соціального характеру (робота в  групі,  уміння  взаємодіяти з іншими людьми, уміння сприймати культуру сьогодення і минулого своєї країни і народів миру);

- художнього характеру (сприйняття різних видів  і  жанрів мистецтва, володіння мовами мистецтва);

-  науково-дослідного характеру (володіння методом  наукового пошуку);

- логічного характеру (уміння аналізувати явища і події, логічно мислити, шукати і знаходити вирішення проблем різного характеру, ухвалювати обдумані рішення).

- отримання допрофесійної підготовки (викладання  англійської мови,  гід-перекладач). Рівень  загального і лінгвістичного розвитку    сприятиме організації гімназиста в культурному і  соціальному  житті суспільства, допоможе самовизначенню і самоосвіті на наступному етапі життєвого шляху.

Проект концепції навчального плану і

Записка пояснення до навчального плану.

Миколаївська  гімназія - це середній навчальний заклад,  що дозволяє його випускникам продовжувати навчання в університеті, у  вузах з гуманітарним профілем. Вдповідальність  гімназії  за рівень освіти її випускників, за відповідність його  міжнародним стандартам і вимогам вищої школи -  багато в чому  виражається в учбовому плані.

Навчальний план будується на основі загальної концепції  гімназії,  основної мети і провідних ідей.  Розроблений  варіант навчального плану розглядається колективом гімназії в двох  взаємозв'язаних напрямках:

- зміст освіти є засобом  освоєння  учнем людської культури, поглиблення гуманітарного аспекту  змісту через вивчення іноземних мов,  у першу чергу, сприяє розширенню культурологічного кругозору учнів, формуванню гуманітарного стилю мислення;

- зміст освіти є засобом і результатом  розвитку особистості учня,  сприяє  його  самовизначенню,  соціальній орієнтації, професійній спрямованості.

Виділено наступні напрямки в загальній освіті:

- лінгвістичний;

- соціально-історичний;

- етико-психологічний;

- природничо-математичний;

- гуманітарний аспекту в навчанні;

- історія народу;

- країнозанвство;

- побут і традиції.

Зміст гімназійної освіти передбачає:

-                    чітку орієнтацію на лінгвістичний профіль;

-                    поглиблене вивчення англійської мови в 5-11 класах;

-                    вивчення з 5 класу другої іноземної мови;

-                    у 10-11 класах вивчення предметів таких  напрямків:

-                    гуманітарного

-                    юридичного

-                    інформаційного, менеджменту і бізнесу.

З 1(5) по 5(9) класи гімназії навчальним планом передбачається викладання таких предметів лінгвістичного профілю: українська мова, українська література, російська мова, російська література, англійська мова (основна іноземна мова), друга іноземна мова (німецька, французька), англійська граматика,  літературний переклад (з англійської мови).

На наступному етапі вводяться курси  професійного спрямування: технічний переклад, практикум гідів-перекладачів, мова ділових  комунікацій, мовна культура перекладача, країнознавство, англійська та американська література.

Зважаючи на специфіку вищих учбових закладів, вимоги,  час  і особливості розвитку суспільства на сучасному етапі, в 6 (10) класі гімназії здійснюється формування класів за напрямками (зі збереженням лінгвістичного профілю):

- гуманітарний напрям, у цих класах вводиться вивчення

третьої іноземної мови, риторики, української стилістики, практичної граматики, практикуму гідів перекладачів, країнознавство, англійської і американської літератури.

- юридичний напрям, додатково вивчаються курси: історія держави і права, правознавство, законодавство України, юридичний практикум

- напрям інформаційних систем, менеджменту і бізнесу: розширюється вивчення математики, економічною географії, інформатики (в області практичного застосування сучасних інформаційних технологій), вивчаються курси: основи бухобліку, основи менеджменту і маркетингу, законодавство України, регулююче питання підприємництва і бізнесу, бізнес-практикум).

Лінгвістичний напрям

У  5 - 7 класах вивчається поглиблений курс літератури, який доповнюється в 5-му класі курсом  "Усна  народна творчість", у 6-му - "Міфологія", в 7-му "Зарубіжна література середньовіччя". Цикл предметів мистецькознавчого  характеру розширюється за рахунок предметів за вибором:

- світова художня культура;

- історія і культура міста тощо.

Основне завдання культурологічного циклу на даному  етапі -  формування етично-естетичного потенціалу, уміння сприймати і аналізувати досягнення світової та національної  культури, розвиток естетичного смаку.

Лінгвістичний напрям

У зв'язку з особливостями гімназії вивчення рідної та іноземної мов ведеться на підвищеному рівні  і  є  основою  для навчання учнів за всіма напрямках. Мова розглядається  як засіб універсального  загально-людського  і  ділового  спілкування, пізнання, взаємодії в різних видах діяльності. У той же час гімназія готує учнів до вибору професії у сфері "чоловік - людина" і "людина - мовна система", де мова може бути необхідним компонентом професійної компетенції. Лінгвістичні курси  припускають  підвищену  щільність  навчання рідної мови та іноземної за рахунок  збільшення  годин на  всіх етапах, як в основному, так і в розвиваючому  блоці  предметів,  а також у предметах за вибором  професійної  спрямованості  на наступному етапі (старша школа).

Вивчення рідної мови доповнюється предметом "Мова і культура спілкування"    в 5 - 7 класах,  "Риторика"   в 8 - 9 класах ; "Українська стилістика"  в 10 - 11 класах.  У гімназії ведеться поглиблене вивчення англійської мови, а також вивчення  другої мови (німецької, французької). Можливе вивчення інших мов за інтенсивними методиками. Навчання іноземним мовам  ведеться по взаємозв'язаних циклах, кожний з яких є   самостійним, на завершаю чому  етапі навчання здійснюється підсумковий контроль, який визначає готовність для переходу на наступний  ступінь.  Вивчення  англійської мови на підвищеному рівні допускає введення  курсів культурологічного і соціального характеру.

У 9-10 класах завданнями навчання  є  також  формування готовності до самовизначення на основі  гуманітарно-світоглядних характеристик особи старших підлітків.

У зв'язку з цим ведеться поглиблене вивчення літератури, яке доповнюється курсами, пов'язаними з  лінгвістичною  підготовкою    іноземною мовою. У предметах за вибором продовжується вивчення світової  художньої культури, зарубіжної літератури.

На завершальному етапі навчання - в 10-11 класах  у  старшокласників формується система гуманітарних цінностей на основі  гуманітарної ерудиції та осмислень знань гуманітарного характеру,  здатність до гуманітарної професійної діяльності. Вивчення  поглибленого курсу літератури доповнюється профільними курсами:

- література і мистецтво країн мови, що вивчається;

- основи сучасної цивілізації;

- світова художня культура;

- історія театру;

- естетика домашнього господарства.

Курсами професійної спрямованості:

- критичний аналіз літературних і художніх творів.

Соціально-історичний напрям

Припускає введення комплексу історичних і соціальних  курсів лінійного і інтегрованого характеру, заснованого на  історико-діалектичному характері світової цивілізації, правових і політичних відносин у минулому і сучасності. У навчальний план на початковому етапі навчання введений  предмет  "Етика і естетика ",  що дозволяє формувати соціально-етичні  установки  особистості  школярів.

Починаючи з 7 класу курс, історії доповнюється курсом "Історія релігії", з 8 класу - "Основи держави і права", потім курсами за  вибором:

- права людини;

- світ людини;

- історичні портрети;

- основи економіки.

На наступному етапі (10-11 класи) курсами професійної спрямованості:

- основи економіки, управління;

- діловий етикет;

- основи соціології;

- основи філософії.

Вивчення цілісного курсу філософії проектується на наступному етапі, оскільки вимагає попередньої підготовку учнів.

Етико-психологічний напрям

На першому ступені вивчається "Азбука етикету" і "Культура  спілкування". Для розвитку творчого мислення вводиться предмет  "Теорія вирішення ізобретательськіх задач", серед  предметів за   вибором  : "Шахи" і "Риторика". У змісті трудового  навчання  і  фізкультури введені блоки здоров'я, естетики,  саморегуляції  своїх  можливостей.

На наступному етапі вивчаються "Основи  життєдіяльності", "Етика сімейних стосунків", "Психологія особистого спілкування", "Психологія соціального спілкування".

У предметах професійної спрямованості введені етичні  і психологічні блоки за трьома напрямами:

1. Етика і психологія менеджера;

2. Етика і психологія гіда;

3. Етика і психологія перекладача.

Природничо-математичний напрям

В навчальному плані предмети даного  циклу  вивчаються  на  базовому рівні без  скорочень. На  другому етапі математика вивчається на базовому рівні, вивчення  предметів природничого циклу дається в більш стислому варіанті  або  вноситься до компенсуючого блоку.

Математична підготовка учнів доповнюється курсами:  інформатика та комп'ютерна грамотність.

Програма природничо-наукової спрямованості з урахуванням  гуманітарного профілю гімназії. У змісті встановлюються об'єкти  в галузях:

- людина і природа;

- людина і цивілізація.

Розробляються інтегровані курси;

- природознавство;

-  екологія і природокористування.

У розвитку всіх циклів предметів  визначена  логіка  навчання, яка включає:

- екстенсивну модель (формування системи  знань,  ерудиції, здібностей до соціальної орієнтації);

- інтенсивну модель  (формування  досвіду  творчої  діяльності, готовності до самореалізації).

У зв'язку з цим в структуру унавчального плану вводяться практикуми:

- педагогічний;

- лінгвістичний;

- міжнародний.

А також обов'язкове виконання учнями творчих, пошуково-дослідницьких і науково-дослідних робіт залікового характеру.

Підвищений рівень вивчення предметів  гуманітарного  характеру, введення спеціалізованих  курсів  професійної  підготовки вимагає формування готовності  гімназистів  до  продовження навчання у ВУЗах.

ТЕХНОЛОГІЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

Гімназія працює за учбовими планами, які складаються на основі розроблених Міністерством освіти України базових учбових планів.

Основним профілем гімназії є поглиблене вивчення англійської мови. Тому години на англійську мову виділено максимальну кількість годин.

Курс трудового навчання узгоджений з програмою профільної дисципліни і покликаний реалізувати ідею лінгвістичної освіти в гімназії.

Шкільний компонент навчального плану забезпечує:

- виділення годин на поглиблене вивчення англійської мови;

- розширює діапазон вивчення іноземних мов (німецької і французької);

- підсилює вивчення української мови в російськомовному навчальному закладі;

- закладає основу в 5-х класах і у випускних (9-х і 11-х класах) для математичної підготовки учнів;

- визначає перспективу розвитку комп'ютерної грамотності ( для вивчення основ інформатики в 9-11-х класах ).

Курси за вибором і факультативи направлені на забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки учнів.

 Здійснюється наступна логічна спрямованість:

- розвивати логіку мислення (логіка в 5-7 класах і вирішення нестандартних задач у 6-9-х і 10-11-х класах);

- розвивати уміння точно і грамотно висловлювати свої думки ( культура мовлення у 5-7 класах, риторика у 8-9 класах і українська стилістика у 10-11 класах);

- надати учням можливість визначити особову орієнтацію в суспільстві як освіченої і культурної людини ( історія і культура рідного краю у 7-8, права людини у 9-х класах, основи етики і естетики в 8-х, автодидактика у 10-11-х, основи філософії і соціології в 10-11-х класах;

- допомогти увійти у світ комп'ютерних технологій на рівні користувача (основи інформатики в 5-11 класах );

- знайомство з основами творчого пошуку (основи наукової праці).

Навчальні  програми та підручники використовуються в навчальному процесі згідно з  переліком програм Міністерства освіти України (або авторські, які пройшли експертизу, допущені до використання).

Педагогічні працівники самостійно підбирають науково-методичну літературу, навчальні наочні посібники та обладнання, форми, методи і способи навчання.

Навчально-виховний процес у гімназії орієнтований на передові форми організації занять та інноваційні технології.