Правила конкурсного приймання


ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ (УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ) ДО ГІМНАЗІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до Миколаївської гімназії №2, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, на підставі Статуту гімназії розроблено Правила конкурсного приймання, які обговорено на спільному засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу, схвалено ними та затверджено директором навчального закладу за погодженням з управління освіти Миколаївської міської ради.

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошується не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих завдань із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організується таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням із радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), табеля успішності за випускний клас початкової школи, що подається секретарю гімназії на ім’я директора гімназії. Також батьки здають один зошит у лінійку та один зошит у клітинку для виконання письмових завдань. Для додаткового конкурсного приймання в інші класи – табель успішності або свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів із обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та\або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик із попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. До участі в конкурсі допускаються всі бажаючі. Конкурс проводиться в такі терміни:
Прийом документів:
- до 1 (5 ) кл.: з 23.05 – прийом заяв, 31.05 - табелів успішності за 4 клас від батьків випускників загальноосвітніх шкіл І ступеня;
- до інших класів (на вакантні місця): протягом року.

2.11. Конкурсні випробування проводяться:
до 1 (5) кл.:
- тестування з предметів: математика, українська мова, „Я і Україна”.
- англійська мова (контрольна робота з письмовими й усними завданнями).
до інших класів (на вакантні місця): протягом року з тих самих предметів та другої іноземної мови (контрольна робота з письмовими й усними завданнями).

2.12. Результати конкурсних випробувань заносяться в комп’ютерну базу даних. Підрахування всієї інформації щодо конкурсу може здійснюватися з використанням комп’ютера.

2.13. Діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, зараховуються поза конкурсом при умові отримання не менше 50% можливо набраних балів.

2.14. Поза конкурсом за поданням Президії Попечительського фонду гімназії та Ради гімназії можуть бути зараховані 1-2- учня у кожний новостворений клас при умові отримання не менше 50% можливо набраних балів.

2.15. Поза конкурсом до 1 (5) класу зараховуються учні переможці предметних олімпіад міського та обласного турів при умові що вони мають річні оцінки в табелі за 4 клас на високому та достатньому рівні.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів, в усній, письмовій та тестових формах.

2.2. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до інших класів гімназій, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови й порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.
Приймання учнів (вихованців) до гімназії того самого типу та\або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, відбувається за співбесідою.

2.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології та соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор гімназії за погодженням з управління освіти.

2.4. Варіанти письмових та усних завдань, для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідно класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) та затверджується директором навчального закладу за погодженням із управлінням освіти. Можливе часткове використання творчих завдань. Завдання для тестування по об’єму узгоджується з кількістю годин навчального плану початкової школи.

2.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

2.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.

2.7.Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування письмової роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

2.8. Для виконання усних завдань вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді.

2.9. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за завданнями, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

2.10. Письмові роботи учасників конкурсу й аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

2.11. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців). (Додаток №1).

2.12. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення, усного – в той самий день (співбесіда). Списки вступників із виставленими балами вивішуються в приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

2.13. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

2.14. На підставі угоди про співпрацю гімназії та СЗОШ І ступеня №59:

2.14.1. Поза конкурсом без вступних випробувань у гімназію зараховуються учні 4 класів, які мали семестрові та річні оцінки тільки високого рівня.

2.14.2. Переможці предметних шкільних олімпіад звільняються від вступних випробувань з одного предмета, з якого учень є абсолютним переможцем (в протокол виставляється максимальна оцінка).

2.15. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою звільняються від одного випробування (на вибір випускника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

2.16. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах: 3.13 та 4.11, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.