Порядок проведення тестування


2.1.1. Тестування проводиться за тестами, розробленими головою предметної комісії. Роботи можуть перевірятися із застосуванням комп'ютера.

2.1.2. Для проведення тестування наказом директора гімназії призначається предметна комісія в складі:
Ø Голова комісії - директор, його заступник або інший член конкурсної комісії (завідуючий кафедрою або учитель вищої категорії, учитель-методист).
Ø Екзаменатор - учитель математики гімназії.
Ø Асистент - учитель кафедри гуманітарних наук.
Крім того, можуть призначатися оператори персональних комп'ютерів із числа учнів гімназії, які навчаються в старших класах.

2.1.3. Перед початком випробувань голова конкурсної комісії визначає класи, у яких будуть працювати предметні комісії, видає головам комісій запечатані пакети із тестовими завданнями.

2.1.4. Під час виконання роботи учням забороняється робити якісь позначки на екзаменаційних листах, що ідентифікують їх. За порушення цього пункту Положення учні можуть бути відсторонені від участі в конкурсі.

2.1.5. Після виконання роботи учнями голови предметних комісій збирають роботи, передають їх голові конкурсної комісії, який шифрує роботи і віддає на перевірку без титульних листів.

2.1.6. Перевірка робіт здійснюється в кабінеті директора гімназії в присутності голови конкурсної комісії двома членами конкурсної або екзаменаційної предметної комісії, призначеними головою конкурсної комісії безпосередньо перед початком перевірки.

2.1.7. Перевірка робіт може здійснюватися з використанням комп'ютерів у кабінеті інформатики гімназії в присутності голови конкурсної комісії й опрацьовуватися операторами. Кожна з трьох груп операторів, незалежно одна від одної, вводить у комп'ютер дані із зашифрованих робіт всіх учасників конкурсу. Після цього дані переносяться відповідальним секретарем конкурсної комісії в комп'ютер директора гімназії, співставляються з метою усунення помилок операторів.

2.1.8. Після усунення помилок операторів на основі отриманої інформації комп'ютером проводиться перевірка робіт і виставлення оцінок.

2.1.9. По закінченні перевірки роботи розшифровуються і результати заносяться в комп'ютерну базу даних.

2.1.10. За правильне виконання кожного завдання контрольної роботи учень одержує визначену кількість балів. Оцінка за випробування є сумою всіх балів, набраних учнем за правильне виконання завдань, і виставляється цілим числом від 0 до 20.