Порядок проведення контрольної роботи з англійської мови


3.18.1. Для проведення контрольної роботи з англійської мови формуються групи по 15-20 чоловік. Робота включає варіанти письмових й усних завдань:
Ø Виконати граматичні вправи (письмово).
Ø Описати ситуацію за запропонованими словами (письмово).
Ø Бесіда з членом комісії за запропонованим малюнком або ситуацією (усно).

3.18.2 Для проведення контрольної роботи з англійської мови наказом директора гімназії призначаються предметні комісії в складі:
Ø Голова комісії - директор, його заступник або інший член конкурсної комісії (завідуючий кафедрою або вчитель вищої категорії).
Ø Два члени комісії - вчителі англійської мови (вчителі вищої категорії, учителі-методисти або старші вчителі).

3.18.3. Перед початком випробувань голова конкурсної комісії визначає класи, у яких будуть працювати комісії, видає головам комісій запечатані пакети з текстами завдань для кожного учня.

3.18.4. Під час виконання роботи учням забороняється робити якісь позначки на атестаційних листах, що ідентифікують їх. За порушення цього пункту Положення учні можуть бути відсторонені від участі в конкурсі.

3.18.5. Після виконання письмових завдань учень здає роботу голові предметної комісії й відповідає одному з членів комісії на перше усне питання.

3.18.6. Голови предметних комісій збирають письмові роботи, передають їх голові конкурсної комісії, що шифрує роботи і віддає на перевірку без титульних листів.

3.18.7. Перевірка робіт здійснюється в кабінеті директора гімназії в присутності голови конкурсної комісії двома членами конкурсної або предметних комісій, призначеними головою конкурсної комісії безпосередньо перед початком перевірки.

3.18.8. Дешифрування робіт проводиться головою конкурсної комісії після виставлення оцінок за виконання письмових завдань.

3.18.9. Кожному учневі виставляється підсумковий бал за випробування, що є сумою всіх балів за кожне з чотирьох завдань. Підсумковий бал відображає знання й уміння учня з таких видів діяльності: говоріння, аудіювання (сприйняття промови на слух), письмо (творче завдання), володіння граматичним матеріалом - і виставляється цілим числом від 0 до 20.

3.19. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.20. Діти (учні, вихованці), які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускається.