Критерії оцінювання письмової роботи з математики


Максимальна оцінка за роботу - 20 балів

За кожну грубу помилку в роботі знімається 2 бали.

До грубих помилок належать:
- помилки на обчислення в прикладах і задачах;
- помилки у визначенні порядку арифметичних дій;
- неправильне розв’язування задач (пропуск дій, неправильний вибір дій, зайві дії);

- незакінчене розв’язання задачі чи прикладу;
- невиконання завдання (учень не починав його виконувати).

Якщо складена задача не розв’язана повністю, то вважається, що учень зробив 3 помилки, і таким чином, знімаються 5 балів.

В роботі знімається 1 бал за:
- нераціональні прийоми обчислення;
- неправильно сформульоване пояснення до дій;
- неграмотне за змістом чи стилістично формулювання відповіді;
- виконання задачі іншим способом, ніж визначено умовою;
- не доведене до логічного закінчення перетворення.

Якщо завдання має вимогу розв’язування певним способом, а учень виконав це по-іншому, то вважають, що він допустив 1 грубу помилку.