Освітня програма


                                                                       «Затверджую»

                                                                Директор Миколаївської

                                                                           спеціалізованої школи І ст.№59

                                                                                  з поглибленим вивчанням іноземної

                                                   мови з 1 класу

                                                                             _______________ А.В. Скопіч

                                                                              «_____»____________2019 р.

 

Освітня програма

Миколаївської  спеціалізованої школи І ступеня №59 з поглибленим

вивчанням іноземної мови з 1 класу

на 2020/2021 навчальний рік

 

                                                                 Погоджено

                                                    на засіданні педагогічної  ради

                                                                                             від 08.2019 р.№1

                                              Голова педагогічної  ради

                                                                                                ______________А.В. Скопіч

 

 

Освітня програма Миколаївської  спеціалізованої школи І ступеня №59 з поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу є наскрізною і охоплює різні цикли початкової освіти : 1-2класи та 3-4 класи. Мова навчання  - українська. Початкова освіта здобувається, як правило, з 6 років.

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, ускладнений за змістовними лініями;

- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Освітню програму розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 на основі типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти, затверджених відповідними наказами МОН України.

- Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 клас - наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1272;

- Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 3-4 клас - наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1273;

- Наказ МОН України від 20.04.2018 року № 407;

- Наказ МОН України від 02.11.2016 року № 1319.

 

Розділ І

Призначення закладу та засіб реалізації мети початкової освіти

 

Реформування змісту та гуманізація цілей початкової освіти суть якого полягає в реалізації компетентнісної парадигми, орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості.

Основним призначенням закладу є реалізація права дитини на здобуття початкової освіти, її фізичній, розумовий та духовний розвиток,соціальна адаптація та формування готовності продовжувати освіту на подальших етапах.

Основним засобом реалізації призначення закладу є здійснення освітньої діяльності відповідно до програм початкової загальної освіти.

Реалізація призначення закладу здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів:

- гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з дитиною;

- інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу;

- орієнтація на вікові особливості здобувачів освіти;

- створення сприятливих умов для формування і розвитку особистості;

- урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток, формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, вшанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Зміст програми дає можливість формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

- вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження;

- здатність спілкуватися українською та англійською мовами, що передбачає можливість спілкуватися ними у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

- математична компетентність, що передбачає моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відносин і вимірювань,усвідомлення ролі математичних знань та вмінь у житті людини;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, розвиток умінь спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки;

- інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі;

- екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основ екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміння важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства;

- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основ цифрової грамотності для розвитку і спілкування;

- навчання упродовж життя, що передбачає опанування учнями уміннями та навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення;

- громадянські та соціальні компетентності, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, повагу до прав інших осіб, уміння діяти у конфліктних ситуаціях, активність у житті класу і школи, ідентифікація себе як громадянина України, дотримання здорового способу життя;

- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості шляхом розкриття і розвитку природних здібностей дитини;

- підприємницька компетентність та фінансова грамотність, що передбачають формування вмінь організувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення цінності ефективної співпраці готовність до втілення в житті інноваційних ідей, прийняття власних рішень.

Важливим для формування ціх компетентностей є наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі засад інтеграції, що створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування цілісного світогляду. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також його практична спрямованість.

 

Розділ 2

Цілі та задачі освітньої діяльності закладу

 

Метою діяльності закладу є забезпечення розвитку особистості молодшого школяра, сприяння творчій самореалізації кожного учня формування духовної культури та цілісних світоглядних уявлень у дитини.

Пріоритетні завдання діяльності:

- забезпечення умов для здобуття якісної освіти;

- виховання стійкої мотивації до навчання та прагнення до самовдосконалення у молодших школярів;

- сприяння індивідуальному самовияву учнів та взаємодії між ними через розвиток комунікативних умінь;

- розвиток умінь здійснювати дослідження, аналіз, планування послідовності дій для розв’язання повсякденних проблем;

- виховання любові та шанобливого ставлення до природи рідного краю, України, планети Земля;

- формування в учнів культури праці та побуту, навичок раціонального ведення домашнього господарства, задоволення власних потреб та потреб інших, відповідальності за результати власної діяльності;

- формування відповідальної позиції цифрового громадянина, навичок безпечного й етичного користування цифровими пристроями та мережами;

-  формування у школярів стійких переконань щодо цінності життя, здоров’я і безпеки для себе й оточуючих;

- створення умов для набуття успішного досвіду конструктивної взаємодії та громадянської поведінки, формування емоційно – ціннісного компоненту громадянської культури особистості;

- збагачення духовного світу учня, виховання шани до національної і світової культурної спадщини;

- усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя у полікультурному світовому просторі, формування в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв, способу життя.

 

Розділ 3

Навчальні плани

 

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання для 1-3 класів, що працюють за науково – педагогічним проектом «Інтелект України»

 

Назва освітньої

галузі

Назва навчального

предмета

Кількість годин та тиждень

 

1 клас

2 клас

3 клас

Разом

 

Мовно-літературна

Українська мова

6

6

6

18

 

Мовно-літературна

Англійська мова

2+1

3

3

8+1

 

Математична

Математика

3

3+1

4

10+1

 

Мовно-літературна

Я пізнаю світ

8

8+1

8+1

24+2

 

Математична

 

Природнича

 

Соціальна і здоров`я

збережувальна

 

Громадянська та історична

 

Технологічна

 

Фізкультурна

 

Мистецька

 

Інформатична

 

Інформатика

1

1

 

Мистецька

Мистецтво

1

1

1

3

 

Фізкультурна

Фізична культура

2

2

2

6

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової

1

2

1

4

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

23

65

 

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

74

 

 

 

Директор школи                                                  А.В. Скопіч

Навчальний план для 1-3 класів початкової школи з українською мовою навчання

Навчальні предмети

Кількість годин та тиждень у класах

1

2

3

Разом

Українська мова

5

5

5

15

Англійська мова

2+1

3

3

8+1

Математика

3

3+1

3+1

9+2

Я досліджую світ

7

8

8+1

23+1

Мистецтво

2

2

2

6

Фізична культура

3

3

3

9

Усього

20+3

21+3

22+3

63+9

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

1

1

2

4

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

65

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

74

 

 

 

 

                Директор школи                                                  А.В. Скопіч

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4

Показники реалізації освітньої програми

           

Освітня програма Миколаївської  спеціалізованої школи І ступеня №59 з поглибленим вивчанням іноземної мови з 1 класу спрямована на досягнення обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти.